Facebook Twitter
seorankboss.com

Tập Trung Từ Khóa

Đăng trên Tháng Tám 11, 2022 bởi Barrett Florin

Một lựa chọn rất lớn các trang web mới đang ngày càng được ra mắt mỗi ngày trên các khía cạnh khác nhau của các hệ thống và được liệt kê trên SE. Vì vậy, tồn tại một cuộc cạnh tranh rất khó khăn giữa các trang web khác nhau. Nhưng chỉ một vài người trong số họ sống sót và có được thứ hạng tốt bằng cách làm SEO. Các từ khóa đóng một vai trò thiết yếu trong SEO, khi bot công cụ tìm kiếm internet nhấn vào trang web của bạn, nó chỉ nhận được văn bản và từ văn bản đó, nó sẽ nỗ lực để có được các chi tiết theo dõi:

  • Loại doanh nghiệp bạn đang làm
  • Loại từ khóa bạn đang sử dụng.
  • Bởi doanh nghiệp kinh doanh, nó sẽ đưa bạn vào một loại danh mục cụ thể và từ các từ khóa, nó sẽ tính toán có bao nhiêu từ khóa tốt mà bạn có trong văn bản bằng văn bản. Bởi các từ khóa đẹp sau tất cả những từ khóa thường khám phá công cụ tìm kiếm internet của họ. Nếu bạn đặt các từ khóa đó lên trang web của riêng bạn thì công cụ tìm kiếm Internet sẽ cung cấp cho bạn một thứ hạng cho điều đó vì trang web của bạn có thông tin đó những gì mọi người đang tìm kiếm.

    Một điều quan trọng là không người dùng một từ khóa cho mỗi công cụ tìm kiếm internet vì mỗi công cụ tìm kiếm internet có một nhóm quy tắc để cung cấp xếp hạng, vì vậy một từ khóa là điều cần thiết cho chỉ một công cụ có thể không tốt nhất cho những người khác.